ZWO

Wie
De commissie Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking - ZWO-commissie genoemd - wordt gedragen door de Protestantse Gemeente van Sint Pancras.

Contactadres: 

Dhr. W. van Doorn
De Lepelaar 19,
1834 VP Sint Pancras
Tel.: 072 564 12 02
E-mailadres: willem.vandoorn@pgsp.nlWaar
De ZWO-commissie richt zich met haar activiteiten op de leden van de Protestantse Gemeente van Sint Pancras. Zij vraagt daarbij aandacht voor projecten wereldwijd.


Wat
Onze commissie is een onderdeel van de Diaconie. Zij wil de aandacht van onze gemeenteleden vestigen op concrete hulp aan mensen in nood in binnen- en buitenland. Ook wil zij door voorlichting en bezinning (Vastentijd) een ieder laten zien in welke bevoorrechte positie wij ons in het algemeen bevinden en de Bijbelse verantwoordelijkheid die dit met zich meebrengt. Ons ijkpunt en onze inspiratie zijn daarbij de woorden van Jezus: Wat gij gedaan hebt aan de minste mijner Broeders, hebt gij aan mij ge­daan (Matt. 25 vers 40).

De commissie houdt zich bezig met het bewust maken en activeren van onze gemeente op het gebied van Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking.
1 keer per jaar wordt medegewerkt aan een themadienst.
Twee keer per maand is er verkoop van Fair-trade-produkten, n.l. in de Voorhof van de Regenboog en eenmaal in De Rank bij de Witte kerk.
De ZWO-commissie steunt o.a. projecten van Kerk in Actie, ICCO, Oikocredit, Amnesty International en projecten, aangedragen door gemeenteleden, zoals in 2012 en 2013  de Voedselbank Langedijk Geloof, Hoop en Liefde en in de 40-dagentijd Stichting Schoolproject Ethiopië.

Waarom
De ZWO-commissie activeert de kerkelijke gemeente tot het ondersteunen van acties en projecten.

Wanneer
De ZWO-commissie speelt in op landelijke en internationaal gerichte acties.

Nieuws van de ZWO

De 40-dagentijd 2024: Ga mee!

Mee in de bonte stoet van Jezus en zijn volgelingen. Door Hem te volgen, ontmoeten we mensen uit de wereldkerk, van alle talen, culturen en achtergronden .Een kleurrijk gezelschap van gelovigen die van elkaar leven, naar elkaar omzien en hun geloof in God delen. Ga in deze Veertigdagentijd mee naar kerken en gemeenschappen in Columbia, Rwanda, Indonesië, Oeganda, Libanon en Nederland. Laat je meenemen in de wereldwijde beweging van geloof, hoop en liefde. Wij steunen voor ons als ZWO nieuwe project van Henk Pielage “Stichting Alkmaar Thuis”. Hij komt het een en ander vertellen op 28 februari as van18.00 tot 19.00 uur. Zie voor meer informatie hieronder.

 

KOMT U OOK WEER?

 

De sobere maaltijden starten op woensdag 21 en 28 februari en op 6, 13, 20 en 27 maart 2024 in het kerkelijk centrum de Regenboog, Bovenweg 91 te Sint Pancras. Neemt u wel een bord of soepkom en lepel mee?  

 

Opgeven kan bij Lia van Doorn 072 5643155 of bij Esther Soorsma 06 46445523. Voor vervoer van deze activiteiten mag u bellen naar:

·         Familie P. Rustenburg 072 5641801.

 

Stichting Alkmaar Thuis

Sinds 1 november 2023 bestaat Stichting Alkmaar Thuis nadat Stichting De Zwaan en Stichting Stadspastoraat Alkmaar een fusie zijn aangegaan. Het pand waar de meeste activiteiten plaatsvinden is  De Steiger aan het Luttik Oudorp. De kernactiviteit van Alkmaar Thuis is het organiseren van dit inloophuis dat 9 dagdelen per week open is. De Stichting heeft twee coördinatoren in dienst die veel vrijwilligers aansturen. Met elkaar zijn de medewerkers liefdevol betrokken op mensen, bieden een warm en welkom thuis en maken onderlinge ondersteuning mogelijk zodat mensen erbij horen en kunnen meedoen. In alle activiteiten staat ‘elkaar ontmoeten’ centraal. Iedereen mag komen zoals hij/zij is. Naast het inloophuis zijn er meer activiteiten: een open maaltijd op woensdagavond, hulpverlenende gesprekken met prostituees, individuele taalondersteuning voor buitenlanders, een steunpunt voor verlies en rouw, een wandelgroep, zingevinggesprekken, een maandelijkse kerkdienst en een sociaal spreekuur

Namens de ZWO commissie en diaconie, een hartelijke groet Lia van Doorn.

Mededeling

Zondag  4 februari staat de ZWO-tafel weer gereed in de hal van de Regenboog.

 

Met vriendelijke groet
Esther Soorsma

Sobere maaltijden

Lectio divina tijdens de 40-dagen tijd

De 40-dagen tijd, de tijd voor Pasen, is de laatste jaren steeds meer een tijd voor bezinning geworden. Een tijd voor bewuste keuzes: jezelf iets ontzeggen of juist wél doen.

Als kerk willen wij hier ook graag een rol in spelen. Wij organiseren al jaren de sobere maaltijden op woensdagavond. Nog altijd worden de soepen gemaakt door vrijwilligers van binnen én buiten de kerkgemeenschap en zo is het ook met de bezoekers. Vast onderdeel hierin is een bijbelvertelling.

Dit jaar willen wij ook een aantal momenten organiseren om wat dieper in de bijbellezingen te duiken die voor de zondagen op het rooster staan. Samen gaan wij onderzoeken wat de bijbeltekst voor ons betekent en ik kan u verklappen: u luistert heel anders naar de overdenking op zondag! Het zijn twee middagen en twee avonden. U mag ze alle vier bezoeken maar u kunt ook voor één of twee keer kiezen.

 

Locatie: de Regenboog. Dit zijn de data:

·         Donderdagavond 29 februari om 19.45 uur
·         Dinsdagmiddag 5 maart om 13.45 uur
·         Donderdagavond 14 maart om 19.45 uur
·         Dinsdagmiddag 19 maart om 13.45 uur

 

U kunt zich opgeven bij:

Petra Vroegop, tel.nr. 072-5624098, email: petra.vroegop@pgsp.nl
John Bijman, tel.nr. 0630238724, email: dominee@pgsp.nl
Jantien Boersen, tel.nr. 0650670484, email: jantien.boersen@pgsp.nl

Voelt u zich welkom!

Wereldwinkel campagne Koop een betere wereld

De wereldwinkels starten een meerjarige campagne: “Koop een betere wereld”. Zij willen iedereen aanmoedigen om bewust te kopen en zo actief bij te dragen aan de 17 Global Goals van de Verenigde Naties. Hun motto is: „Jij kan met jouw aankoop actief bijdragen aan een consumptiepatroon dat goed is voor mens, samenleving en planeet. Door te “wereldwinkelen” laat je zien dat je over de grenzen heen kijkt. Je toont een grenzeloze loyaliteit.“

Dus voor al je Sint en Kerst cadeautjes ga je naar de Wereldwinkel bij jou in de buurt! Wil je meedoen met de wereldwinkel campagne? Neem dan eens kijkje op de website van Koop een betere Wereld.

Meer informatie kunt u vinden op de website van Fairtrade Gemeente Neder­land. Of u kunt mailen naar info@fairtradegemeenten.nl

Ook kunt u uw vraag stellen aan de ZWO/Fairtrade/L4GG – groep via e-mail diaconie@pgsp.nl of bij ondergetekende.

Hartelijk groeten, Kees Vestering

Fairtradekerk

De Protestantse Gemeente van Sint Pancras voldoet sinds juni 2012 aan de criteria voor de titel Fairtradekerk. Om Fairtradekerk te zijn moet een kerkelijke gemeente voldoen aan de volgende 3 criteria.
Criterium 1: Gebruik van fairtrade producten.
De kerkgemeenschap gebruikt fairtrade koffie en thee bij alle vergaderingen en bijeenkomsten in de eigen gebouwen en vraagt dat ook bij activiteiten van derden. De kerkgemeenschap streeft ernaar het gebruik van fairtrade producten uit te breiden. Denk aan fairtrade koekjes, frisdrank enz., maar ook FSC-papier.
Criterium 2: Communicatie over fairtrade.
De kerkgemeenschap brengt fairtrade onder de aandacht bij haar eigen achter­ban, b.v. via de eigen website, het kerkblad, de lokale media of mededelingen.
Criterium 3: Actie over fairtrade.
De kerk probeert de betrokkenheid van de eigen achterban bij fairtrade te vergro­ten, o.a. bij activiteiten van de ZWO en in bepaalde bijzonder toepasselijke pe­riodes van het kerkelijk jaar, zoals de 40-dagentijd. De lokale kerkgemeenschap streeft ernaar om de Fairtrade Campagne ook buiten de eigen kerk te versprei­den, o.a. bij de gemeente, scholen, enz.

Dit jaar is het weer zover!

Sinds 16 september 2012 is de Protestantse Kerk van Sint Pancras een officiële Fairtradekerk. Als één van de eerste kerken in ons land. Eén keer in de drie jaar moeten we terecht bewijzen dat we dat nog steeds zijn. In 2015 werd de titel verlengd en onlangs in september opnieuw!
We doen ons best om het zoveel mogelijk waar te maken, o.a. de koffie en thee die geschon­ken wordt, is Fairtrade. Onze kos­teres, Monique Pauw, is daar heel trouw in en daar zijn we heel blij mee! Twee keer in de maand staan we met de ZWO-tafel. Eén keer als er kerk is in de Witte Kerk op de eerste zondag van de maand in de Rank en de tweede zondag in de Voorhof van de Regenboog. De Avondmaalswijn die geschonken wordt, is sinds kort ook Fairtrade! Heel fijn! We zijn vertegenwoordigd in de Fairtradecommis­sie Langedijk (onderdeel van de Millenniumcommissie Langedijk) en de ZWO-commissie houdt de gemeente in het kerkblad Samenspraak op de hoogte van allerlei activiteiten en ontwikkelingen op Fairtradegebied in en om onze kerk en in onze gemeente Langedijk.

 

Aandeel Oikocredit

Wegens de coronacrisis wordt er geen dividend uitgekeerd, wat wij ieder jaar kregen, er worden hierop dit jaar geen beheerskosten in rekening gebracht. Dit is een uniek gebaar, want de kosten lopen gewoon door. Hiermee willen we la­ten zien dat we niet alleen solidair zijn met de allerarmsten, maar ook met onze investeerders in Nederland. Kleinschalige ondernemers in Afrika, Azië en Lati­jns-Amerika zullen het hardst getroffen worden door de coronacrisis. Meestal is hier geen sociaal stelsel om op terug te vallen, juist voor deze ondernemers is het van groot belang om op een verantwoorde manier te kunnen blijven wer­ken. Om hen te blijven steunen, heeft Oikocredit een speciaal corona-solida­riteitsfonds ingericht. U kunt zelf bijdragen aan het solidariteitsfonds. De helft van uw donatie komt ten goede aan het corona-solidariteitsfonds en daarmee worden mondkapjes, desinfectiemiddelen en andere beschermingsmaterialen aangeschaft voor personeel en klanten van onze partners. De andere helft komt ten goede aan de vereniging Oikocredit Nederland. Doordat er dit jaar geen dividend wordt uitgekeerd, ontvangt de vereniging veel minder inkomsten. Om het werk van Oikocredit bekend te blijven maken bij een breed publiek, kunnen we extra giften aan de vereniging goed gebruiken. Zo kunnen we weer meer ondernemende mensen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika helpen een beter be­staan op te bouwen!

Mijn plan met jullie staat vast, spreekt de Heer. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: ik zal je een hoopvolle toekomst geven.