Kerkdiensten

Datum   Bijzonderheden Ochtenddienst Avonddienst
5 mei Dienst in de Regenboog dhr. E. Kroese  
9 mei Dienst in de Koogerkerk Gezamenlijke viering  
12 mei Dienst in de Regenboog Hedwig Komproe  
19 mei Dienst in de Regenboog ds. H.J. Bijman  
26 mei Dienst in de Regenboog ds. H.J. Bijman  

Bij de kerkdiensten

Donderdag 9 mei Hemelvaartsdag

Op Hemelvaartsdag, is er een kerkdienst in de Kooger Kerk (Koog 30 Zuid-Scharwoude), godshuis van de Protestantse Gemeente Langedijk-Noord, aanvang 10.00 uur. Sinds enige jaren organiseert één van de deelnemende kerken de invulling van deze gezamenlijke viering. Dit jaar is onze kerkelijke gemeente aan de beurt en met mij zullen er nog twee ambtsdragers van onze gemeente aanwezig zijn. Het orgel wordt bespeeld door Gerard van Hal. Na afloop is er gelegenheid voor ontmoeting bij een kopje koffie/thee. Weet u welkom!

Zondag 19 mei

Wij vieren dan het Pinsterfeest met de gebruikelijke lezing uit het Bijbelboek Handelingen der Apostelen, die ook de schrijver is van het evangelie van Lucas. De invulling is voorbereid door de liturgische werkgroep. Het thema deze morgen is: ‘Heer, raak mij aan met uw adem’. Met mooie liederen sluiten we op deze christelijke feestdag een periode af van zeven weken van Pasen tot Pinksteren. Enkele ambtsdragers nemen afscheid en gelukkig zijn er ook enkele bereid gevonden hun ambtstermijn te verlengen. De kerkenraad wordt kleiner van samenstelling en de oproep van onze voorzitter om nieuwe ambtsdragers in de vorige Samenspraak onderschrijf ik van harte! Met oog op de toekomstige samenwerking: wie komt ons versterken?

Zondag 26 mei,

Deze zondag is het Trinitatis, waarmee de feesttijd na Pasen in de kerk officieel wordt afgerond. Deze zondag hangt nog het witte kleed over de liturgische tafel en branden de kaarsen van de Menorah kandelaar. We zijn blij dat deze viering extra feestelijk wordt met muzikale bijdragen van enkele gezinsleden van de familie Geus. Het ‘Halleluja’ zal deze morgen zeker niet ontbreken. Weet u welkom! Na afloop is er gelegenheid voor ontmoeting bij een kopje koffie/thee.

(vooruitblik) Zondag 2 juni

Ik hoop dan voor te gaan in de eredienst in ‘De Witte Kerk’. Denkt u er aan dan uw liedboek mee te nemen. Ook zullen er liedboeken in de kerk zijn, mocht u deze niet bij u hebben. We hopen ook hier weer op een inspirerende viering met elkaar.

Kerkauto vervoer

Voor kerkdiensten in De Regenboog en andere activiteiten, die we wel opstar­ten, kunt u, als u vervoer nodig hebt, bellen naar Pieter en Tiny Rustenburg, telefoonnummer 072-5641801.
Doordat de samenwerking met de andere kerken nog van kracht blijft gedu­rende de vakantieperiode tot eind augustus, is er nog geen rooster. Mochten wij verhinderd zijn, dan zorgen wij voor vervangend vervoer gedurende deze periode. Te zijner tijd wordt er weer een rooster gemaakt, als de kerkdiensten definitief in De Regenboog plaats gaan vinden.

Vriendelijke groet, Pieter en Tiny Rustenburg

Kerkdienst in de witte kerk

De afgelopen twee jaar konden er vanwege de pandemie geen kerkdiensten plaatsvinden in ‘De Witte Kerk’. Nu staat de kerkenraad op het standpunt, dat het wenselijk is het komend kalenderjaar weer een aantal vieringen te organise­ren in ons voormalige Godshuis. Data zullen in overleg met de eigenaar van ‘De Witte Kerk’ worden overeengekomen. Inmiddels is wel afgesproken, dat wij dit jaar op Oudejaarsavond hier samenkomen voor de avondviering. En dat is dan precies drie jaar na de laatste kerkdienst op 31 december 2019. Toen sloten we de avond zingend af met het bekende lied ‘De dag door uwe gunst ontvangen’, niet beseffend welke tijd er zou komen. Gelukkig is daarna de getuigenis zin­gend doorgegaan ‘Van U, die thans en eeuwig zijt’. Op Oudejaarsavond hopen we in het Godshuis aan het Kerkplein het lied weer te laten klinken!