De kerk heeft je nodig!

We leven in een veranderende wereld, waarbinnen wij, God zij dank, kerk mo­gen zijn. We leven in een tijd, waarin geloven verre vanzelfsprekend is. Nieuws­berichten over de kerk zijn lang niet altijd positief. De tijd is rijp om met een verfrissende nieuwe kijk op kerk-zijn daar een stem tegen in te brengen. Jonge gemeenteleden kunnen met hun ideeën bijdragen aan de veranderende kerk in een veranderende wereld.

‘Een veranderende wereld, een veranderende kerk’; het is de titel van een hoofdstuk uit het rapport van de werkgroep ambt, dat eind vorig jaar ver­scheen, getiteld: ‘Ambt en diversiteit in de Protestantse Kerk in Nederland’. Een citaat uit dit hoofdstuk:

“Niet langer stempelt het christendom de Nederlandse samenleving. Niet alleen zijn christenen in aantal een minderheid geworden, ook veel van wat lange tijd kenmerkend was voor heel de samenleving, zoals verzuiling naar levensovertui­ging, christelijke feestdagen en een door velen gedeeld begrippenkader, speelt niet of nauwelijks nog een rol. Velen in ons land zijn vervreemd van of van meet af aan volstrekt onbekend met de boodschap van het evangelie. Een meerder­heid beschouwt zichzelf niet als religieus, laat staan als kerkelijk. Er bestaat een breed scala aan levensovertuigingen, ethische opvattingen en culturele tradities. Diversiteit is een sleutelwoord voor de samenleving van nu.”

Het rapport getuigt van realiteitszin, waarin geschreven wordt over een meer diverse ambtsvisie. Want naast de ambten van predikant, ouderling en diaken worden in vergelijkende zin genoemd de kerkelijk werker, ritueel begeleider en de (nieuw omschreven taak van) pastor. De veranderende kerk wordt in dit rapport ook zichtbaar vanwege de diversiteit van kerkvormen. Op dit moment zijn landelijk vele kerkenraden onderbezet. Meer samenwerken biedt hiervoor een oplossing. Te denken valt aan buurgemeenten, dan wel in een groter regi­onaal verband. Onze kerkenraad zet hiertoe aarzelend wat stapjes middels het “Drie kerken overleg”. Het is een spannend proces, want elke verandering roept natuurlijk ook weerstand op. Maar om de boodschap van het evangelie vast te kunnen houden en haar ook plaatselijk uit te kunnen dragen, is dit een goede optie. ‘Een veranderende wereld, een veranderende kerk’; hier ligt een taak voor de jongere generatie. Jonge gemeenteleden zijn nodig voor een frisse kijk op kerk-zijn anno de 21e eeuw. Zonder hen wordt het een lastig traject. Wellicht zie jij als lezer, hierin een rol voor je weggelegd? Heb je mooie ideeën om daarin mee te nemen, laat het mij of de andere kerkenraadsleden weten. En wellicht wil je meedoen aan het werken aan een veranderende kerk in een verande­rende wereld.

In verbondenheid, ds. John Bijman

Ga terug