ZWO

Wie
De commissie Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking - ZWO-commissie genoemd - wordt gedragen door de Protestantse Gemeente van Sint Pancras.

Contactadres: 

Dhr. W. van Doorn
De Lepelaar 19,
1834 VP Sint Pancras
Tel.: 072 564 12 02
E-mailadres: willem.vandoorn@pgsp.nlWaar
De ZWO-commissie richt zich met haar activiteiten op de leden van de Protestantse Gemeente van Sint Pancras. Zij vraagt daarbij aandacht voor projecten wereldwijd.


Wat
Onze commissie is een onderdeel van de Diaconie. Zij wil de aandacht van onze gemeenteleden vestigen op concrete hulp aan mensen in nood in binnen- en buitenland. Ook wil zij door voorlichting en bezinning (Vastentijd) een ieder laten zien in welke bevoorrechte positie wij ons in het algemeen bevinden en de Bijbelse verantwoordelijkheid die dit met zich meebrengt. Ons ijkpunt en onze inspiratie zijn daarbij de woorden van Jezus: Wat gij gedaan hebt aan de minste mijner Broeders, hebt gij aan mij ge­daan (Matt. 25 vers 40).

De commissie houdt zich bezig met het bewust maken en activeren van onze gemeente op het gebied van Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking.
1 keer per jaar wordt medegewerkt aan een themadienst.
Twee keer per maand is er verkoop van Fair-trade-produkten, n.l. in de Voorhof van de Regenboog en eenmaal in De Rank bij de Witte kerk.
De ZWO-commissie steunt o.a. projecten van Kerk in Actie, ICCO, Oikocredit, Amnesty International en projecten, aangedragen door gemeenteleden, zoals in 2012 en 2013  de Voedselbank Langedijk Geloof, Hoop en Liefde en in de 40-dagentijd Stichting Schoolproject Ethiopië.

Waarom
De ZWO-commissie activeert de kerkelijke gemeente tot het ondersteunen van acties en projecten.

Wanneer
De ZWO-commissie speelt in op landelijke en internationaal gerichte acties.

Nieuws van de ZWO

Vorig jaar werd er vanuit Kerk in Actie een kerstcampagne gehouden genaamd “Geef Licht”, waarin er landelijk gecollecteerd werd voor vluchtelingenkinderen in Griekenland. Nog altijd zijn de omstandigheden moeilijk en uitzichtloos, maar aan de andere kant zijn er ook positieve geluiden. De opbrengst van de kerstcampagne heeft ervoor gezorgd dat er meer kinderen onderwijs kunnen volgen en er betere be­geleiding is bij het zoeken naar werk. Ook zijn er circa 2.000 hygiënepakketten uitgedeeld en ongeveer 5.000 mensen kregen hulp bij administratieve zaken. Ook de kerk in Thessaloniki krijgt steun vanuit Kerk in Actie en deelt niet alleen voedsel uit aan de vluchtelingen, maar ook aan de allerarmsten in het dorp. Dit zijn hoopvolle berichten en wij hopen dan ook dat de vluchtelingen niet vergeten zullen worden, ondanks alle andere zorgelijke omstandigheden in de wereld. Ook dit jaar zal Kerk in Actie zich blijven inzetten voor de vluchtelingen in Grie­kenland door middel van diverse acties, om te zorgen voor voedsel, kleding, on­derwijs en zo de kansen op een betere toekomst voor deze kinderen te vergro­ten. Ook zal Kerk in Actie blijven lobbyen bij de overheid voor betere opvang. Vanuit de ZWO zijn we blij met de opbrengst van de kerstcollecte en wat er tot nu toe allemaal bereikt is, waarvoor onze dank. Maar ook dit jaar willen we u/jou op de hoogte blijven houden van de projecten van Kerk in Actie, d.m.v. diverse acties, omdat we de vluchtelingen niet willen vergeten.

Een hartelijke groet vanuit de ZWO.

Fairtradeweek

Doe mee met onze wedstrijd: Ontwerp je eigen Tony’s! De tekenbladen hebben we al gegeven aan Het Baken voor de groepen 7 en 8, en aan de Jeugdclubs. En misschien vinden de ouderen in de kerk het ook wel leuk om een ontwerp te maken op de Tony’s. Het thema van je ontwerp: Fairtrade & Klimaat. De bladen liggen op de tafel en kunnen ingeleverd worden tot 13 november in het Kerkelijk Centrum de Regenboog en wij, de mensen van de ZWO-tafel, kiezen een paar leuke labels uit, de winnende deelnemers krijgen een chocolonely met hun ontwerp en eigen naam erop.

De ZWO-tafel staat op 6 november, de Oogstzondag.

 

Het klimaat verandert doordat de temperatuur op aarde stijgt. Vooral kleinschalige boeren in Azië, Latijns-Amerika en Afrika worden hard getroffen. Oogsten worden aangetast door hevige regenval of extreme droogte. Om dit tegen te gaan, gebruiken Fairtrade boeren de Fairtrade premie om te investeren in bijvoorbeeld schaduwbomen, koken op biogas en het verbouwen van verschillende gewassen (biodiversiteit). Wij steunen deze boeren door hier in Nederland meer impact te realiseren. Koop eens wat vaker een Fairtrade product en draag je steentje bij aan een beter bestaan voor boeren en werknemers wereldwijd. Onze dagelijkse keuzes zijn onwijs belangrijk en hebben invloed op wereldniveau. Neem je de auto of de trein? Kies je voor koffie met een keurmerk of zonder? Ga je voor de goedkoopste banaan of voor de eerlijkste banaan? Koop je nieuwe kleding of tweedehands? Het klinkt allemaal zo vanzelfsprekend, toch beseffen we niet dat onze dagelijkse keuzes een systeem in stand houden of juist veranderen. Het huidige systeem is namelijk oneerlijk, want als je heel eerlijk bent, het is niet meer houdbaar. Klimaatverandering, uitbuiting van boeren en werknemers, de groeiende kloof tussen arm en rijk, water- en bodemverontreiniging, en zo kunnen we nog wel even doorgaan.

 

SAMEN AAN TAFEL

Afgelopen 19 oktober hadden we de eerste bijeenkomst en het was heel gezellig. Met ongeveer dertig personen hebben we van de heerlijke soepen genoten. GA ZO VOORT!

De volgende SAMEN AAN TAFEL is op woensdag 23 november. De intekenlijst staat in de Voorhof en u kunt zich weer opgeven. Heeft u vervoer nodig, dan kunt u Harrie Olie bellen, 06-51588876. Ook kunt u bellen om u op te geven naar Lia van Doorn, 072-5643155 of Esther Soorsma, 06-46445523. WEL EEN BORD OF SOEPKOM EN EEN LEPEL MEENEMEN!!

Er worden door onze koks weer twee soepen klaargemaakt. We steunen ook ons eigen project “JE MAG ER ZIJN”. Uw gaven zijn van harte welkom!

 

Wat klaar staat op de tafel,
Het goede van het land,
Gaat hier met alle liefde
Van hand tot hand.

Met een hartelijke groet namens de diaconie/ZWO, Lia van Doorn.

 

Wereldwinkel campagne Koop een betere wereld

De wereldwinkels starten een meerjarige campagne: “Koop een betere wereld”. Zij willen iedereen aanmoedigen om bewust te kopen en zo actief bij te dragen aan de 17 Global Goals van de Verenigde Naties. Hun motto is: „Jij kan met jouw aankoop actief bijdragen aan een consumptiepatroon dat goed is voor mens, samenleving en planeet. Door te “wereldwinkelen” laat je zien dat je over de grenzen heen kijkt. Je toont een grenzeloze loyaliteit.“

Dus voor al je Sint en Kerst cadeautjes ga je naar de Wereldwinkel bij jou in de buurt! Wil je meedoen met de wereldwinkel campagne? Neem dan eens kijkje op de website van Koop een betere Wereld.

Meer informatie kunt u vinden op de website van Fairtrade Gemeente Neder­land. Of u kunt mailen naar info@fairtradegemeenten.nl

Ook kunt u uw vraag stellen aan de ZWO/Fairtrade/L4GG – groep via e-mail diaconie@pgsp.nl of bij ondergetekende.

Hartelijk groeten, Kees Vestering

Fairtradekerk

De Protestantse Gemeente van Sint Pancras voldoet sinds juni 2012 aan de criteria voor de titel Fairtradekerk. Om Fairtradekerk te zijn moet een kerkelijke gemeente voldoen aan de volgende 3 criteria.
Criterium 1: Gebruik van fairtrade producten.
De kerkgemeenschap gebruikt fairtrade koffie en thee bij alle vergaderingen en bijeenkomsten in de eigen gebouwen en vraagt dat ook bij activiteiten van derden. De kerkgemeenschap streeft ernaar het gebruik van fairtrade producten uit te breiden. Denk aan fairtrade koekjes, frisdrank enz., maar ook FSC-papier.
Criterium 2: Communicatie over fairtrade.
De kerkgemeenschap brengt fairtrade onder de aandacht bij haar eigen achter­ban, b.v. via de eigen website, het kerkblad, de lokale media of mededelingen.
Criterium 3: Actie over fairtrade.
De kerk probeert de betrokkenheid van de eigen achterban bij fairtrade te vergro­ten, o.a. bij activiteiten van de ZWO en in bepaalde bijzonder toepasselijke pe­riodes van het kerkelijk jaar, zoals de 40-dagentijd. De lokale kerkgemeenschap streeft ernaar om de Fairtrade Campagne ook buiten de eigen kerk te versprei­den, o.a. bij de gemeente, scholen, enz.

Dit jaar is het weer zover!

Sinds 16 september 2012 is de Protestantse Kerk van Sint Pancras een officiële Fairtradekerk. Als één van de eerste kerken in ons land. Eén keer in de drie jaar moeten we terecht bewijzen dat we dat nog steeds zijn. In 2015 werd de titel verlengd en onlangs in september opnieuw!
We doen ons best om het zoveel mogelijk waar te maken, o.a. de koffie en thee die geschon­ken wordt, is Fairtrade. Onze kos­teres, Monique Pauw, is daar heel trouw in en daar zijn we heel blij mee! Twee keer in de maand staan we met de ZWO-tafel. Eén keer als er kerk is in de Witte Kerk op de eerste zondag van de maand in de Rank en de tweede zondag in de Voorhof van de Regenboog. De Avondmaalswijn die geschonken wordt, is sinds kort ook Fairtrade! Heel fijn! We zijn vertegenwoordigd in de Fairtradecommis­sie Langedijk (onderdeel van de Millenniumcommissie Langedijk) en de ZWO-commissie houdt de gemeente in het kerkblad Samenspraak op de hoogte van allerlei activiteiten en ontwikkelingen op Fairtradegebied in en om onze kerk en in onze gemeente Langedijk.

 

Aandeel Oikocredit

Wegens de coronacrisis wordt er geen dividend uitgekeerd, wat wij ieder jaar kregen, er worden hierop dit jaar geen beheerskosten in rekening gebracht. Dit is een uniek gebaar, want de kosten lopen gewoon door. Hiermee willen we la­ten zien dat we niet alleen solidair zijn met de allerarmsten, maar ook met onze investeerders in Nederland. Kleinschalige ondernemers in Afrika, Azië en Lati­jns-Amerika zullen het hardst getroffen worden door de coronacrisis. Meestal is hier geen sociaal stelsel om op terug te vallen, juist voor deze ondernemers is het van groot belang om op een verantwoorde manier te kunnen blijven wer­ken. Om hen te blijven steunen, heeft Oikocredit een speciaal corona-solida­riteitsfonds ingericht. U kunt zelf bijdragen aan het solidariteitsfonds. De helft van uw donatie komt ten goede aan het corona-solidariteitsfonds en daarmee worden mondkapjes, desinfectiemiddelen en andere beschermingsmaterialen aangeschaft voor personeel en klanten van onze partners. De andere helft komt ten goede aan de vereniging Oikocredit Nederland. Doordat er dit jaar geen dividend wordt uitgekeerd, ontvangt de vereniging veel minder inkomsten. Om het werk van Oikocredit bekend te blijven maken bij een breed publiek, kunnen we extra giften aan de vereniging goed gebruiken. Zo kunnen we weer meer ondernemende mensen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika helpen een beter be­staan op te bouwen!

Mijn plan met jullie staat vast, spreekt de Heer. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: ik zal je een hoopvolle toekomst geven.