Overdenking

Het geloof bewaren

In een interview in het NHD van priester Luis Wees trof mij zijn analyse van de vergrijzing in onze kerken met de daarbij behorende leegloop. Het doet pijn, maar het is volgens hem zeker niet iets om hopeloos van te worden. Bezie het meer als een verandering in de praktijk van geloven. Sluit je ogen niet voor de krimp, verdraag wat er gebeurt, maar zoek tegelijk naar nieuwe modellen om het geloof te bewaren. Hij verwoordt het aldus: ‘Het geloof moet op een andere manier bewaard blijven. Daar denk ik graag aan mee. We moeten het positief blijven zien, vanuit vriendschap en verbondenheid.’, zoals hij het eens ervaarde bij een oecumenische viering in De Rijp.

Gelukkig zijn er nog velen, die de plaatselijke kerk een warm hart toedragen en zich op allerlei manieren actief inzetten als vrijwilliger. En dat zijn er ook bij ons velen, want de lijst met namen overstijgt het gemiddelde zondagse kerkbezoek! Sommigen zijn bereid om als ambtsdrager lid te worden van de kerkenraad en medeverantwoordelijkheid te willen dragen om aan de gemeente leiding te geven. We zijn dankbaar dat Jantien Boersen bereid gevonden is (opnieuw) het voorzitterschap op zich te nemen. Gelukkig weet ze zich omringd door betrok­ken kerkenraadsleden en ‘last but not least’ gesterkt door het geloof. Om de toekomst hoopvol tegemoet te zien.

Het geloof bewaren is één ding. Haar door te geven vraagt om een vernieuwen­de benadering. De kerkenraad is zich hiervan bewust en zij wordt gevoed door de aanbevelingen, die onder meer vanuit een groep relatief jonge gemeente­leden worden aangedragen. De komende tijd zal dit uitmonden in een concept beleidsplan, dat met u de gemeente zal worden gedeeld. Geloof bewaren, geloof doorgeven, ook in ons dorp! Het strookt met de opstelling van de Lan­delijke Synode van onze Protestantse Kerk, die het belang inziet van een vitale plaatselijke kerk.

Op zondagmorgen hoor ik dat mijn hulp is in de Naam van de Eeuwige, die he­mel en aarde gemaakt heeft en die trouw houdt tot in eeuwigheid. Basis van geloof, bron van vertrouwen. Om te bewaren én om door te geven. Na de zo­merperiode starten we een nieuw seizoen met wellicht nieuwe activiteiten. We zien uit naar de Startdienst in september en het ‘Rondje Bergen’ en het wandel­weekend in oktober.

Nu eerst voor velen de welverdiende vakantieperiode of wellicht op naar een popconcert. Geniet ervan, maar let ook goed op jezelf en op elkaar. Ga niet al­leen, ga met God om je weer veilig thuis te brengen.

John Bijman, predikant