Kerkdiensten

Datum   Bijzonderheden Ochtenddienst Avonddienst
3 oktober Dienst in de Regenboog
Taizé dienst
ds. H.J. Bijman  
10 oktober Dienst in de Regenboog mevr. A. Vader  
17 oktober Dienst in de Regenboog ds. H.J. Bijman  
24 oktober Dienst in de Regenboog ds. H.J. Bijman  
31 oktober Dienst in de Regenboog ds. R. Basten  

Regels bij het bezoeken van de kerkdiensten

Eindelijk mag het weer: de kerkdienst bezoeken zonder opgave vooraf!
Nu bijna alle regels zijn versoepeld en/of losgelaten, kunnen we weer samen­komen met meer mensen.
We mogen ook weer zingen, maar.... wel op 1,5 meter! Zorg er dus voor dat u kruiselings gaat zitten in de kerk.


Houdt u zich a.u.b. nog wel aan het volgende:
Bij verkoudheidsklachten en/of koorts, blijft u thuis.
Het dragen van een mondkapje is niet verplicht, maar als u zich pretti­ger voelt mét een mondkapje, dan is dat natuurlijk prima!
Bij binnenkomst desinfecteert u uw handen.
U houdt te allen tijde 1,5 meter afstand.

Bij de kerkdiensten

Zondag 3 oktober staat de ochtendviering in het teken van Taizé. Gelukkig ook nu weer met kerkgangers. Voor wie het toch nog te risicovol vindt, is er natuur­lijk altijd de mogelijkheid de zondagse vieringen online te volgen. Deze morgen een wat andere invulling als een gewone kerkdienst. Weet je welkom om eens te ervaren hoe je op een andere manier ook met elkaar kunt vieren. Er zijn stil­temomenten en we zingen Taizé-liederen met elkaar. Het thema is: ‘Lichtpuntjes van de hoop’. Elders in ons kerkblad leest u over de mooie nieuwe aankleding. De muzikale begeleiding wordt verzorgd door Gerard van Hal (piano) en Jolanda van Ommeren (dwarsfluit). We beginnen om 10.00 uur en daaraan voorafgaan­de is het in de kerkzaal stil. Wilt u hiermee rekening houden, mocht u wat later naar de kerk komen? Na afloop is er koffie/thee.


Zondag 10 oktober gaat mevrouw Aly Vader-Terpstra (Sint Pancras) voor. Als geestelijk verzorger was zij jaren werkzaam bij de Stichting Woonzorggroep Sa­men. Onze Protestantse gemeente nam daarbij de taak als zendende gemeente op zich. Inmiddels is zij als geestelijk verzorger verbonden met zorgcentrum ‘Ho­rizon’ in Broek op Langedijk. We wensen haar een inspirerende viering toe.


Zondag 17 oktober lezen we volgens het oecumenisch leesrooster uit twee ge­deelten van de Bijbel. De eerste lezing is uit Jesaja en de tweede uit Marcus. We stellen ons deze vraag: wat vraagt de Meester van mij om te doen? Deze mor­gen hoopt ds. Bijman voor te gaan.


Zondag 24 oktober zal ds. Bijman de voorbereiding en invulling van de viering en de ver­kondiging met enkele gemeenteleden voorbereiden. We zullen deze morgen lezen uit Jesaja en Marcus.


Zondag 31 oktober gaat ds. Rob Basten (Sint Pancras) voor. Onze voorganger woont met zijn echtgenote in de Twuyvermolen, die u wellicht al eens hebt be­zocht. Fijn om hen weer in ons midden te verwelkomen. We wensen hem een inspirerende viering toe.

De laatste dag van oktober is in de kerkgeschiedenis voor altijd verbonden met de Reformatie en de latere ontwikkelingen in het Protestantisme. Op deze dag sloeg priester Martin Luther zijn 95 stellingen aan de deuren van de kerk te Wit­tenberg. Een nieuwe kerkelijke stroming was geboren, waaruit later, tot in onze eeuw, nieuwe bewegingen en geloofsgemeenschappen ontstonden.

Kerkauto vervoer

Voor kerkdiensten in De Regenboog en andere activiteiten, die we wel opstar­ten, kunt u, als u vervoer nodig hebt, bellen naar Pieter en Tiny Rustenburg, telefoonnummer 072-5641801.
Doordat de samenwerking met de andere kerken nog van kracht blijft gedu­rende de vakantieperiode tot eind augustus, is er nog geen rooster. Mochten wij verhinderd zijn, dan zorgen wij voor vervangend vervoer gedurende deze periode. Te zijner tijd wordt er weer een rooster gemaakt, als de kerkdiensten definitief in De Regenboog plaats gaan vinden.

Vriendelijke groet, Pieter en Tiny Rustenburg

Kerkdienst de Molenhoeve

Na de nieuwbouw van de Molenhoeve is er geen grote ruimte meer beschik­baar voor de vieringen. Toch heeft de leiding besloten gelegenheid te bieden voor kerkdiensten en daar zijn we haar dankbaar voor. Na drie jaar van afwe­zigheid is onze kerk in deze zorginstelling weer zichtbaar! Er is ruimte voor het houden van een viering en/of voor het volgen van de kerkdiensten vanuit Kerke­lijk Centrum de Regenboog via livestream.

Op 18 april Witte Donderdag vindt de eerste viering plaats, aanvang 15.00 uur. We vieren dan de Maaltijd van de Heer samen met enkele ambtsdragers. Onze gemeenteleden die in de Molenhoeve wonen zullen tijdig worden benaderd en ook worden opgehaald. Andere belangstellende bewoners zijn natuurlijk ook wel­kom. Zondag 16 juni is de eerstvolgende kerkdienst, die dan door de aanwezigen via livestream gevolgd wordt. Ook dan vieren we de Maaltijd van de Heer. Hierna volgt een evaluatie om te kiezen voor een definitieve invulling voor het houden/ volgen van de kerkdiensten van de Protestantse Gemeente te Sint Pancras.